Psycholoog voor kind en jeugd


Tilly Soubry Klinisch psycholoog en neuropsycholoog Anzegem integratief therapeut I.O.

Samen bouwen we bruggen naar een kansrijke toekomst!

Wie ben ikIk behaalde mijn diploma tot klinisch psycholoog aan de Universiteit Gent. Doorheen mijn opleiding heb ik me, met behulp van keuzevakken, zo veel mogelijk proberen specialiseren in de psychologische begeleiding van kinderen.

Door deze keuzevakken ontwikkelde ik een bijzondere belangstelling voor de neuropsychologische verwerking. Wat vaak aan de grondslag ligt van uiteenlopende problematieken bij kinderen.

Vanuit deze interesse besliste ik om mij, met behulp van een postgraduaat, verder te bekwamen in de klinische neuropsychologie. Ik behaalde dan ook mijn diploma als klinisch neuropsycholoog aan de VUB.

Ik ben erkend door de Psychologencommissie en lid van de Psychologenkring Menen Wervik Wevelgem. Mijn praktijk is gelegen in Anzegem.

Ook starte ik mijn vierjarige opleiding tot integratief therapeut aan de AIHP. Deze instantie is lid van de ‘european association for integrative psychotherapy (AIHP)’ en neemt er de ‘training standards officer’ waar. de AIHP werd door de ‘european association psychotherapy (EAP)’ geaccrediteerd tot ‘european accredited psychotherapy training institute (EAPTI)’ en verzekerd dus een kwalitatieve en betrouwbare therapeutische opleiding.

Mijn erkenningsnummer: 912118761

KBO nummer: 0704.933.246

FOD: 261696

Wie kan er bij mij terecht?


Kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar met een vermoeden van:

Internaliserende problemen: een kind voelt zich bijvoorbeeld niet zo goed in zijn vel, is stiller dan gewoonlijk, weet met zijn of haar emoties geen blijf,…

Ontwikkelings- en leerstoornis: bv. ADHD, Tourette en tics, maar ook problemen met lezen, schrijven, rekenen, ...

Moeilijkheden in de opvoeding en/of op school: bv. moeilijkheden in het leren en/of concentreren, zich moeilijk aan regels kunnen houden, ...

Problemen in het gedrag: bv. moeilijk luisteren, moeilijk te disciplineren, agressie naar materiaal of personen toe (zowel thuis als op school),…

Gedragsproblemen en emotionele problemen hangen vaak samen. Binnen de individuele gespreksvoering en met gebruik van (integratief)therapeutische technieken, afgestemd op de leefwereld van het kind, probeer ik de link te leggen tussen het emotionele en het gedrag. Alsook de oorzaak van het gedrag en de emotionele problemen te achterhalen. Dit op een geheel kindvriendelijke en toegankelijke wijze.

Wat doe ik


Als klinisch psycholoog en neuropsycholoog of zoals de kinderen mij ook wel eens noemen, “praatdokter”, sta ik in voor de psychologische begeleiding en diagnostiek van kinderen en jongeren. Als klinisch psycholoog en neuropsycholoog ben ik gebonden aan de deontologische code van psychologen. Dit betekent dat alle begeleiding en diagnostiek binnen het kader van een vertrouwensrelatie gebeurt. Met andere woorden, alles wat binnen de vier muren van mijn praktijk wordt verteld, blijft ook binnen de vier muren.

Voor de psychologische begeleiding van kinderen geloof ik verder in een nauwe samenwerking met de ruimere context van het kind. Daarmee bedoel ik onder meer school en clb, maar ook de ouders. Deze laatste zijn immers één van de belangrijkste figuren in het leven van een kind.

Tegenwoordig wordt er door de maatschappij steeds meer druk gelegd op zowel kinderen als hun ouders. Iedereen moet steeds meer en beter gaan presteren op een zo kort mogelijke tijd. Dit vaak ten koste van tijd met het gezin of andere betekenisvolle figuren. Het is dan ook normaal dat deze prestatiedruk soms te veel wordt en er (tijdelijk) extra ondersteuning nodig is.

Ik geloof dat elk kind uniek is met z’n talenten, interesses en werktempo. Wat bij het ene kind vlot gaat, gaat bij het andere kind moeilijker en vice versa. Met mijn praktijk te Anzegem probeer ik samen met de ouders en het kind datgene dat goed gaat uit te vergroten en de zaken die moeilijker gaan gepast te ondersteunen. Dit alles met het oog op een kansrijke toekomst.

Lezingen, voordrachten en workshops over diverse thema’ s zijn mogelijk, zowel voor scholen als andere organisaties. indien interesse of specifieke vraag graag contact opnemen via het contactformulier.


De extra ondersteuning kan bestaan uit

Focus
Individuele psychologische begeleiding van het kind

De individuele psychologische begeleiding bestaat uit persoonlijke begeleiding op maat van het kind. Met behulp van een aantal gesprekken ga ik samen met het kind op zoek naar zijn/haar unieke talenten en specifieke noden om deze talenten maximaal tot uiting te laten komen.

Daarbij worden diverse therapeutisch stromingen gehanteerd. Mijn gehanteerde stijl leunt het dichtst aan bij de gedragstherapie en de systeemtherapie. Binnen de sessies wordt gebruik gemaakt van talrijk spelmateriaal en wordt er vooral creatief gewerkt. Dit alles aangepast aan de leeftijd, interesses en talenten van het kind.


Hoe gaat dit nu concreet in zijn werk?

Wanneer een kind of jongere wordt aangemeld, maak ik eerst een afspraak met de ouders alleen om een zicht te krijgen op de bezorgdheden en moeilijkheden waar het kind (en de ouders) mee te maken krijgen.

Vervolgens kan, indien gewenst, onderzoek gebeuren naar intelligentie en mogelijke ontwikkelingsproblemen. Voor dit onderzoek komt het kind alleen en blijven de ouders buiten wachten.

Na het onderzoek worden ouders uitgenodigd voor een adviesgesprek. Tijdens dit gesprek worden de bevindingen van het onderzoek en de observaties meegedeeld. Ook wordt een voorstel gegeven van de mogelijke psychologische begeleiding of mogelijkheden van doorverwijzing. Opnieuw gebeurt dit gesprek met de ouders alleen. Na dit adviesgesprek kunt u als ouder alsnog beslissen of u de individuele psychologische begeleiding voor uw kind al dan niet verder zet.

In het belang van de effectiviteit van de individuele psychologische begeleiding van het kind, is een overleg met school eveneens mogelijk. Dit alleen op verzoek van de ouders.

Indien u als ouder nog twijfelt om de stap naar psychologische begeleiding en diagnostiek te zetten. Of indien u graag eerst met mij en mijn diensten kennis maakt alvorens een traject op te starten om na te gaan of ik wel degelijk de juiste persoon ben om u en uw kind te helpen, kunt u eerst een oriënteringsgesprek aanvragen alvorens op intake te komen. Tijdens het oriënteringsgeprek beluister ik kort de voornaamste klachten en stel ik met veel plezier mijzelf voor en wat u van mijn werking op maat van de voornaamste klachten kunt verwachten. Na dit gesprek bent u alsnog vrij om al dan niet een traject bij mij op te starten.


Opvoedingsondersteuning

Het opvoeden van een kind lijkt altijd gemakkelijker dan het werkelijk is. Elk kind heeft een eigen persoonlijkheid. Het is dan aan de ouder(s) om erachter te komen wat werkt in de opvoeding en wat niet. Dit gebeurt met veel vallen en opstaan, het is een echte leerschool. Vaak voelt het aan alsof u er alleen voor staat en niets helpt, terwijl u alles geprobeerd heeft.

Met de opvoedingsondersteuning bied ik niet alleen een luisterend oor naar eventuele problemen in de opvoeding, maar zoek ik ook samen met de ouders naar manieren om de opvoeding een nieuwe wending te geven. Samen gaan we op zoek naar datgene wat lijkt fout te lopen en proberen we daarop een gepast antwoord te bieden.

Hierbij wordt er vooral verder gebouwd op datgene wat al goed gaat en staat samenwerking centraal!

Tijdens de opvoedingsondersteuning wordt er vooral gebruik gemaakt van de principes uit de gedragswetenschappen en de systeemtheorie.


Diagnostiek

Bij sommige kinderen is het mogelijk dat het gestelde gedrag voortkomt vanuit een onderliggende problematiek. Om dit te achterhalen is er nood aan diagnostiek. Ook daarvoor kan men bij mij terecht. Onderstaande onderzoeken kunnen bij mij gebeuren:

- Intelligentie onderzoek

- Onderzoek naar Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) en andere ontwikkelingsproblemen, waaronder het syndroom van Gilles de la Tourette (GTS)

- Onderzoek naar internaliserende problemen en emotieregulatie

- Algemeen neuropsychologisch onderzoek

Aansluitend wordt er steeds een bijkomende behandeling voorgesteld. Deze behandeling kan ook ander disciplines inhouden zoals een logopedist, ergotherapeut,…

De doorverwijzing gebeurt steeds door mijzelf.


Let wel, de diagnostiek van ontwikkelingsproblemen kan tot 12 jaar
Intelligentie onderzoek kan tot 18 jaar

Kostprijs


Elke sessie of gesprek gebeurt enkel op afspraak. Indien u toch niet aanwezig kunt zijn gelieve minstens 24u op voorhand te verwittigen, anders wordt de sessie of geplande activiteit alsnog volledig aangerekend. Bij een onverwachtse afwezigheid omwille van ziekte wordt een kopie van het doktersbriefje gevraagd. Indien u dit kunt voorleggen wordt de sessie of geplande activiteit niet aangerekend.

De kostprijs van een eerste gesprek is afhankelijk van het doel van dat gesprek:

Indien u zich aanmeldt omwille van een vermoeden van een ontwikkelingsstoornis bij uw kind, omvat het eerste gesprek meteen een volledige ontwikkelingsanamnese op basis van het ICF kader gehanteerd door de WHO (World Health Organization).

Indien u zich aanmeld omwille van een op zichzelf staande problematiek in gedrag, opvoeding of emotionele problemen bij uw kind (zonder het vermoeden van een onderliggende ontwikkelingsstoornis) omvat het eerste gesprek een concrete bevragingen van het soort gedrag dat u bij uw kind ziet.

Indien u nog twijfelt of de hulp die ik kan aanbieden de gepaste hulp is voor uw kind, kunt u zoals eerder vermeld een oriënteringsgesprek aanvragen. Gelieve dit dan ook duidelijk bij het eerste contact te vermelden.

Indien nodig en mits toestemming, kan er eventueel een observatie thuis of op school ingepland worden. Daarvoor zet ikzelf de nodige stappen naar school toe.

Tijdens het eerste intakegesprek wordt er steeds een inschatting gemaakt van de kostprijs voor eventueel bijkomende diagnostiek en observaties. U kunt steeds een vrijblijvende schatting van de kostprijs aanvragen per mail of telefonisch. Dit kan zonder een eerste gesprek in te plannen.

Een beknopt overzicht van de diensten met hun kostprijs kunt u hieronder terug vinden.

Opgelet!: Soms komen er diensten bij die niet meteen worden vermeld op de website, ook de prijzen kunnen variëren alvorens dit op de website wordt aangepast. U vraagt dus best zelf nog eens de diensten en hun kostprijs na tijdens een eerste contact, dit geheel vrijblijvend, zo krijgt u steeds de meest actuele informatie.

Nog even dit…

Sommige mutualiteiten betalen de psychologische hulpverlening bij kinderen (gedeeltelijk) terug. Hoe dit geregeld wordt bij uw mutualiteit vraagt u best zelf eens na. Zo krijgt u steeds de meest actuele informatie.

Maar ook onderstaande link brengt u al een heel eind verder.

Beknopt overzicht van mogelijke diensten en hun kostprijs:

Begeleidende en adviserende gesprekken

• Oriënteringsgesprek (duur: 30min) - 25 EUR

• Intakegesprek (op zichzelf staande problematiek- duur: 60 min) - 55 EUR

• Ontwikkelingsanamnese (i.k.v. vermoeden ontwikkelingsstoornis - duur: 90 tot 120 min) - 75 EUR

• Adviesgesprek (duur: 60 min.) - 55 EUR

• Sessie (duur: 60 min.) - 55 EUR

Testdiagnostiek (duur steeds afhankelijk van kind tot kind)

• Observatie op school of thuis (duur: 60 min - of langer op vraag) - 55 EUR/60min. + verplaatsingskosten heenrit (0,35 EUR/km)

• Intelligentiemeting (duur: 90 - 120 min afname + verslaggeving) - 150 EUR

• Aandachtsonderzoek (duur: 60 - 90 min afname + verslaggeving) - 100 EUR

• Algemeen neuropsychologisch onderzoek (duur: 90 - 120 min afname + verslaggeving) - 150 EUR

• Algemeen neuropsychologisch onderzoek met stoornis- specifieke specialisatie (duur: 120 - 150 min afname + verslaggeving) - 200 EUR

...

Contact